Om Dura HVB
Dura HVB är ett kulturkompetent behandlingshem där verksamhetsansvarig/föreståndare är utbildad barn- och ungdomspsykiater med flera års erfarenhet av målgruppen.

Målgrupp: Barn ( flickor och pojkar) 14-19 år.
Barn som har vuxit upp i familjer som av olika anledningar inte har tillgodosett den unges grundläggande behov av omsorg och stöd . Barn med en neuropsykiatrisk svårighet som familjen har haft svårt att hantera

Vår uppgift: Dura HVB:s uppgift är att skapa en bärande och trovärdig relation till den unge. Dura HVB har ett salutogent perspektiv och verkar för att den unge ska uppleva sin livssituation som meningsfull, hanterbar och begriplig.

Metoder: Boendet erbjuder en kunskapsbaserad vägledning med samtal. Detta innebär att den unge får rätt slags psykiatrisk bedömning för att avgöra vilka insatser den enskilda individen behöver, en så kallad vistelseplan. Vi arbetar bland annat med med kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande samtal (MI) och funktionsstöd i vardagen

Ledningssystem
Vi har ett integrerat ledningssystem baserat på svensk standard, SS-EN ISO 9001 och OHSAS 18001 för att uppfylla de lagar och förordningar som finns för vår typ av verksamhet.

Kontaktuppgifter
Föreståndare Asia Mohamed 072-3596635
Placeringskoordinator Oscar Rinaldo 072- 1879633